Now showing items 1-20 of 331

  • Bazı metal borürlerin sentezi 

   Koyuncu, Umut (Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Bu çalışmada, direkt magnesiyotermik indirgeme ile açık hava da iyi verimle LaB4 ve LaB6 karışımı ve GdB6 sentezlenmiştir. Magnezyum, bor(III) oksit ile lantan(III) oksit reaksiyonu 700 oC’de kül fırınında gerçekleştirilmiştir. ...
  • 2-(4-kloro-1-naftiloksi)-2-oksoetil metakrilat'ın 2-(dietilamino) etil metakrilat ile kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu 

   Şahin, Muradiye (Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Bu çalıĢmada, 2-(4-Kloro-1-Naftiloksi)-2-Oksoetil Metakrilat (CINOEMA) monomeri 70 oC’de faz transfer maddesi trietil benzilamonyumklorür yanında asetonitril çözeltisinde 4-klor-1-naftiloksiklormetilketon’un sodyum metakrilat ...
  • Yatırım fonları net varlık değerlerinin yapay sinir ağları yöntemi ile tahmin edilmesi 

   Karacameydan, Fikriye (Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Bu tez çalışmasının amacı, Türkiye’deki yatırım fonlarının net varlık değerlerinin, Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemiyle tahmin edilmesidir. 19 adet A tipi ve 19 adet B tipi olmak üzere toplam 38 adet yatırım fonunun net ...
  • 2-(4-kloro-1-naftiloksi)-2- oksoetil metakrilat'ın 2-(dimetilamino) etil metakrilat ile kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu 

   Şahan, Ahmet (Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
   Bu çalışmada, 2-(4-Kloro-1-Naftiloksi)-2-Oksoetil Metakrilat (CINOEMA) monomeri 70 oC'de faz transfer maddesi trietil benzilamonyumklorür yanında asetonitril çözeltisinde 4-klornaftiloksikarbonil metilenklorür ile sodyum ...
  • Metakrilamit'in mono ve dikarboksilik asitlerle hidrojellerinin hazırlanması ve şişme davranışlarının araştırılması 

   Kılıç, Alaaddin (Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
   Bu çalışmada, potasyum persülfat (KPS) başlatıcısı ve metilenbisakrilamit (MBAAm) çapraz bağlayıcısı kullanılarak radikalik kopolimerizasyonla metakrilamitin (MAAm), mono(krotonik asit,CrA) ve dikarboksilik (maleik asit, ...
  • Ömer bin Sâlih el-Kırımî Tuhfetü'l-Fetâvâ (inceleme -tenkitli metin-tıpkıbasım) 

   Bilgin, Emrah (Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
   Fetvâ, İslâm hukukunda önemli bir yeri olan, ilahî kaynaklara istinaden söylenen ve şer'î bir meselenin hükmünü ortaya koyan beyandır. Osmanlı toplumundaki müslüman bireylerin zihinlerinde oluşan kimi şüpheleri ve bireyler ...
  • Onno tipi Schiff bazı metal (Cd, Hg) komplekslerinin sentezlenmesi 

   Çifci, Mehmet (Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
   Bu çalışma ONNO tipi Schiff bazlarının kadmiyum (II) ve civa (II) metal komplekslerinin sentezlenmesini içermektedir. Dört adet farklı ONNO tipi Schiff bazı hazırlanmıştır. Bu bazlardan, bir adet Schiff bazı-kadmiyum ...
  • Yakın-halkaların e-asal idealleri 

   Yiğiter, Fatma Münevver (Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
   Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci bölümlerde çalışmayla ilgili literatür ve temel bilgiler verildi. Üçüncü bölümde e-asal yakın-halkaların, diğer yakın-halka çeşitleriyle bazı ilişkileri irdelendi. ...
  • Seramik fabrikası enerji ve ekserji analizi 

   Afşar, Hatice (Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
   Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununa dayalı bir analiz olup, ısı kayıplarını azaltmak ve yeniden kazanılan ısıyı artırmak için kullanılırken, işlemde meydana gelen enerji azalması hakkında herhangi bir bilgi ...
  • Amidoksim destekli poliester liflere metal adsorpsiyonu 

   Dilci, Yasin (Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
   In this study, a fibrous adsorbent including double amidoxime groups were prepared by graft copolymerization of glycidyl methacrylate (GMA) onto poly (ethylene terephthalate) (PET) fibers by using benzoyl peroxide (Bz2O2) ...
  • Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk on yılında Çorum 

   Kendircioğlu, Derya (Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Osmanlı Devleti’nin ve Cumhuriyet döneminin sürgün yeri olan Çorum şehri Milli Mücadele döneminde de isyan hareketlerinin yaşandığı bir yer olmuştur. Çorum şehri devlete ve devlet yöneticilerine karşı daima saygı göstermiş ...
  • Genleştirilmiş vermikülit kullanılarak üretilen çelik tel takviyeli-çimento esaslı kompozitlerin yüksek sıcaklık dirençleri 

   Şahin, Murat (Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
   Bu çalışma, yüksek sıcaklık altında genleştirilmiş vermikülit içeren çelik tel takviyeli çimento esaslı kompozitlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin deneysel olarak araştırılmasını kapsamaktadır. Bu amaçla, vermikülit/çimento ...
  • Genleştirilmiş vermikülit kullanılarak üretilen silis dumanı katkılı-çimento esaslı kompozitlerin yüksek sıcaklık dirençleri 

   Kaya, Mehmet (Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
   Bu tez çalışmasında genleştirilmiş vermikülit ile üretilen, farklı oranlarda silis dumanı içeren çimento esaslı harçların yüksek sıcaklık etkisindeki mekanik dayanımları araştırılmıştır. Bu amaçla, üç değişik vermikülit/çimento ...
  • Üretim çizelgeleme ve bir uygulama 

   Altındaş, Murat (Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Üretim çizelgeleme problemi belirli sayıdaki makineye işlem görecek belirli sayıdaki işin hangi sıra ile yüklenmesi gerektiğinin belirlenmesidir. Bu sıralamanın farklı amaçlar için farklı olacağı açıktır.Bu amaçları en iyi ...
  • Toplam kalite yönetiminin pazarlama performansına etkileri ve sağlık sektöründe bir uygulama 

   Gürcü, Maşide (Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Günümüzde gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde işletmelerin karşılaştığı en büyük sorunlardan bir tanesi de üretilen mal veya hizmetlerin pazarlanabilmesidir. Somut olarak ifade edilen malların pazarlanmasında, ...
  • Titanyum azot topakları ve bor katkılanması 

   Elmas, Nur (Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
   Bu çalışmada Ti-B-N topaklarının çeşitli yapıları Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi ile incelendi. Hesaplamalar için B3LYP fonksiyoneli ve 6-311++g** baz seti kullanıldı. ByN6-y (y≤6), (BN)y (y≤12), Tix (x£8) ve TixN2 topakları ...
  • Kastamonu efsaneleri 

   Yüksel, Gülşah (Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Bu çalışmanın amacı, Türk kültür mirası için önemli bir merkez olan Kastamonu ve ilçelerinde sözlü gelenek yoluyla anlatıla anlatıla günümüze kadar gelmiş efsaneleri derleyerek yazıya geçirip, üzerilerinde incelemeler ...
  • Bazı hidrazit türevi bileşiklerin kuramsal ve titreşim spektroskopik incelenmesi 

   Özen, Tuğba (Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
   Bu çalışmada bazı hidrazit türevi bileşiklerin kuramsal ve titreşim spektroskopik incelenmesi FT-IR ve RAMAN spektrumu ölçülüp bu bileşiklere ait titreşim spektrumu SPSIM paket programı kullanılarak teorik olarak hesaplanmış; ...
  • Fe40Ni40B20 metalik camının mekanik, termal, elektriksel ve manyetik özelliklerinin incelenmesi 

   Korkmaz, Satiye (Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
   Bu çalışmada, üstün manyetik özellikleri ile dikkat çeken ve teknolojide önemli uygulama alanlarına sahip olan Fe40Ni40B20 metalik camının mekanik, termal, elektriksel ve manyetik özellikleri incelendi. Düzlemsel akışlı ...
  • Âşık Kul Hamit Koca hayatı, sanatı, şiirleri, hikayeleri 

   Oğuz, Bünyamin (Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   1916 yılında Kahramanmaraş ilinin Afşin ilçesine bağlı Alemdar köyünde doğan Kul Hamit Koca, şairler diyarı Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği badeli âşıklardandır. 11 yaşındayken gördüğü bir rüya ile şairliğe başlayan Kul ...